ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ໂດຍເລີ່ມຈາກການສືກສາເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງທຸກລະກິດໂທລະສັບມືຖືໃນເວລານັ້ນ, ຈຶ່ງເລີ່ມຈາກການຂາຍສົ່ງ ແລະ ບໍ່ມີໜ້າຮ້ານ ໂດຍ ທ່ານ ມົນຕີ ຫຼວງປະເສີດ, ປະສົມປະສານຈາກການຮ່ຳຮຽນວິຊາການໂຮງແຮມ ແລະ ການບໍລິຫານຈາກປະເທດມາເລເຊຍ ແລະ ປະສົບການ ການເຮັດວຽກ ດ້ານການບໍລິການ ແລະ ການເງິນທີ່ທະນາຄານ ໄທພານິດ ສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເປັນເວລາ 6 ປີ.

ຈົນມາເຖິງປີ 2001 ໄດ້ຕັດສິນໃຈເປີດເປັນຮ້ານໂດຍມີຊື່ວ່າ "ລ້ານຊ້າງໂຟນ" ເວລານັ້ນມີພະນັກງານພຽງແຕ່ 3 ຄົນ , ເຊີ່ງມີ ຈຸດປະສົງພຽງແຕ່ ຈຳໜ່າຍ ໂທລະສັບມືຖືເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ລູກຄ້າ ແລະ ບໍລິການທີ່ແຕກຕ່າງ, ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ ຕ້ອງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ເພື່ອຮອງຮັບ ລູກຄ້າໃນ ວັນທີ 01/06/2002 ແລະ ໃສ່ຊື່ວ່າ "ລາວໂມບາຍ", ຕໍ່ມາຈີ່ງມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃນຕ່າງແຂວງ, ຈິ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈ ຂະຫຍາຍສາຂາຈຳປາສັກ ໃນປີ 2004 ແລະ ສາຂາສະຫວັນນະເຂດໃນປີ 2006, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ອີກ 2 ປີ ຈິ່ງເລັ່ງເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ການເຕີບໂຕ ຂະຫຍາຍຂອງປະເທດ, ຈີ່ງໄດ້ເພີ່ມທຸລະກິດ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນປີ 2008 ແລະ ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃນປີ 2010 ແລະ ໃສ່ຊື່ໃໝ່ເປັນ ບໍລິສັດລາວໂມບາຍກຣຸບ ທີ່ມີບຸກຄະລາກອນຫຼາຍກ່ວາ 150 ຕໍາແໜ່ງທັງໃນແລະຕ່າງປະເທດ, ຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້.

ໂດຍອີງຕາມວິໄສທັດຂອງປະທານ ແລະ ຄະນະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງເລັງເຫັນຄວາມສໍາຄັນ ໃນການພັດທະນາໃຫ້ບໍລິສັດເປັນຜູ້ນຳດ້ານອີເລັກໂທຣນິກ ອັນດັບຫນຶ່ງ ແລະ ເປັນແຫລ່ງຄວາມຮູ້ດ້ານອີເລັກໂທຣນິກ ເພື່ອການພັດທະນາອົງກອນ ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ສົ່ງໄປເຖິງຄວາມເປັນຢູ່ຄົນໃນສັ່ງຄົມ, ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ເພື່ອຮັບໃຊ້ສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂື້ນ ແລະ ທັນຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະເທດ ແລະ ການແຂ່ງຂັນຂອງທຸກໆ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ.

ບໍລິສັດລາວໂມບາຍກຣຸບຈໍາກັດກວ່າ 10 ປີ ແຫ່ງຄວາມສໍາເລັດ, ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີສັກກະຍາພາບໃນການພັດທະນາ ແລະ ເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດ, ເມື່ອທຽບກັບທຸລະກິດໃນໝວດດຽວກັນ, ເປັນຜູ້ນຳດ້ານອີເລັກໂທຣນິກ 4 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຄື :

  1. ເປັນຜູ້ນໍາໂທລະສັບມືຖືທີ່ມີສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປະເທດ.
  2. ຈໍາຫນ່າຍເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນປະເພດທຸລະກິດ ແລະ ຄົວເຮືອນເພື່ອເປັນສ່ວນຮ່ວມພັດທະນາສັງຄົມ, ໃຫ້ດີຂື້ນດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ.
  3. ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີປະສົບການສະເພາະດ້ານຫລາຍກວ່າ 10 ປີ.
  4. ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນໃນດ້ານບໍລິການ, ເພື່ອສ້າງຄວາມພຶງພໍໃຈ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມສໍາເລັດຂອງລູກຄ້າ.

ບໍລິສັດລາວໂມບາຍກຣຸບມີ 3 ສາຂາຄື: ສຳນັກງານໃຫຍ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສາຂາຈຳປາສັກ(ປາກເຊ). ນອກນັ້ນຍັງມີການກະຈາຍສິນຄ້າແບບ "ແຟຣນຊາຍ" ຫລາຍກວ່າ 60 ສາຂາທົ່ວປະເທດ. ບໍລິສັດລາວໂມບາຍກຣຸບ ຍັງໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ໃຫ້ເປັນຕົວແທນຈຳຫນ່າຍໃນ ສປປ.ລາວ ເຊັ່ນ: SAMSUNG, LG, Panasonic, SONY, HIP, Bosch, KOWA, JVC ແລະອື່ນໆ.

LMG ເປັນບໍລິສັດສັນຊາດລາວຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດໃນດ້ານອີເລັກໂທຣນິກແບບຄົບວົງຈອນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ.

Company Background

Starting by learning through the possibility of mobile market for a while and gathering the academic of hospitality major and business administration from Malaysia, plus the 6 years working experience in role of Customer Services and Finance at Siam Commercial Bank, Mr. Montry Luangpraseuth commenced only the business with mobile wholesales without shop.

Since 2001, the shop was established under the name “Lane Xang Phone” ran by three staff only. During that time, the purpose of business is only to sell the mobiles. But, due to our orientation of customer satisfaction and differentiation of service, the numbers of customers have rapidly increased which leaded the shop to expand then official opened by new corporate name as “Lao Mobile” on 1st June 2002. After that, there were significant demands on mobile from provinces. Lao Mobile decided establishing the branch in Champasack province in 2004, then in Savannakhet in 2006. Two years after, LMG saw the electronic and security equipment demands then commenced to supply it in 2008 and 2010. The business was changed from Lao Mobile to Lao Mobile Group Limited (LMG) who has more than 150 employees from Lao and Foreigners.

Regarding LMG Chief Executive Officer (CEO) and establishers’ visions, they took the importance of organisation development as the leader of electronic distributors; LMG strongly emphasized the organisation and human resources development. The consequence of providing and supplying the best qualified products to customers improve the their life better and they are able to adjust flexibly with society change while the strong business competition in Lao PDR.

10 years success of LMG shown that LMG has strong stabilisation of business and rapidly grown and developed compared to other competitors at the same segment, and become the leader of distributors in four business categories as below:

  1. Leader of mobile phones distributors with high market share in Lao PDR.
  2. Dealer of electronic equipment for business and participant of society development by providing them best qualified products.
  3. Dealer of security equipment with standardisation and more than 10 years oriented experience of technical support.
  4. Concentrate desirably customer satisfaction and be a part of customers’ success.

LMG has three branches such as: Head office in Vientiane, Champasack (Pakse) and Savannakhet branches. Moreover, LMG distributes the goods under franchise more than 60 shops around the country and is reliable to be whole dealer, in Lao PDR, of Samsung, LG, Panasonic, Sony, HIP, Bosch, KOWA, JVC and others.

LMG is a Lao Nation business owner and the leader distributors of electronic sale sole with international standardisation