ຫົວຫນ້າທີມຂາຍສົ່ງໂທລະສັບມືຖື (ປະຈຳປາເຊ)
Team Leader of Mobile Phone Whole Sale (PKS)

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຜະລິດຕະພັນ,ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ
 • ຮຽນຮູ້ເຂົ້າໃຈພຶດຕິກຳຂອງກຳລັງການຊື້ ແລະ ຍອດຂາຍຂອງລູກຄ້າ.
 • ສຶກສາຮຽນຮູ້ຈຸດໄດ້ປຽບຂອງທຸກລະກິດ ເພື່ອນຳໄປແຂ່ງຂັນກັບຄູ່ແຂ່ງ.
 • ກະຈາຍແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແບ່ງໜ້າວຽກໃຫ້ກັບລູກທີມ.
 • ນຳພາລູກທີມໃນການປະຕິບັດງານເພື່ອໃຫ້ເກີດປະສິດພາບ ແລະ ເກັບກຳເພື່ອມາປະເມີນຜົນ.
 • ສ້າງທິດທາງເພື່ອຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ.
 • ຊອກຫາທິດທາງໃນການແກ່ໄຂບັນຫາ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ລູກທີມ.
 • ຕິດຕາມເກັບກຳການລາຍງານຂອງລູກທີມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ,ແນ່ນອນ ແລະ ຕົງກັບເວລາ ແລະ ສົ່ງລາຍງານຫາຫົວໜ້າໜ່ວຍງານກ່ອນ 05:30 ແລງ ຂອງທຸກໆມື້
 • ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຜົນກະທົບກັບຍອດຂາຍຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
 • ພັກດັນລູກທີມໃຫ້ບັນລຸຍອດຂາຍຢ່າງໜ້ອຍ 60 %
 • ເອົາໃຈໃສ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະພາບແວດລອ້ມຂອງຄູ່ແຂງ, ຕິດຕາມລູກທີມໃນການຂາຍ ແລະ ແຈ້ງໂປຼໂມຊັນຕ່າງໆຕໍ່ກັບລູກຄ້າໃຫ້ທັນກັບເວລາ.
 • ຊອກຫາຊອງທາງຊ່ວຍລູກທີມເພື່ອລະບາຍເຄື່ອງໃຫ້ໄດ້ໄວທີ່ສຸດ.
 • ຊ່ວຍລູກທີມໃນການຄາດຄະເນນຳເຂົ້າສິນຄ້າຂອງແຕ່ລະຍີ່ຫຍໍ້ໃຫ້ແມ່ນຢຳ ແລ້ວສົ່ງມອບໃຫ້ພະແນກສະໜອງດຳເນີນງານຕໍ່ໄປ.
 • ລາຍງານການເປ່ເພ, ການເສຍຫາຍຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດໃຫ້ຫົວໜາຍໜ່ວຍງານຮັບຮູ້ທັນທີ
 • ຄວບຄຸມລາຍຈ່າຍຕ່າງໆເພື່ອລຸດຜ່ອນຄ່າຈ່າຍຂອງບໍລິສັດ
 • ປະຕິບັດວຽກງານຕາມທີ່ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານມອບໝາຍໃຫ້

ຄຸນນະວຸດ:

 • ຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາ​ຕີ ໃນສາຂາ ວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ສາຂາທີກ່ຽວຂ້ອງກັບຕໍາແໜ່ງ
 • ຖ້າສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ (ຈະພິຈາລະນາພິເສດ)
 • ປະສົບການ​ໃນ​ດ້ານ​ການ​ຂາຍ​ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ
 • ສາມາດເຮັດວຽກບົນຄວາມກົດດັນ ແລະ ຮັບມືບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ
 • ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ດີ ( Microsoft Office )
 • ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຜູ້ນຳ, ຊື່ສັດ ​ແລະ ​ແນວ​ຄິ​ດສ້າງສັນ

ຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ດ້ານຜົນຕອບແທນ:

 • ການປັບຂື້ນເງີນເດືອນແມ່ນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ
 • ເງີນສົມທົບປີການ​ເຮັດ​ວຽກ ( ອີງຕາມຂັ້ນຂອງພະນັກງານ )​
 • ຄ່າໂທລະສັບ ( ອີງຕາມຂັ້ນຂອງພະນັກງານ )​
 • ສະໜອງທີພັກອາໃສ, ຄ່ານໍ້າ ຄ່າໄຟ ແລະ ການເດີນທາງ (ສໍາລັບພະນັກງານຕ່າງ​ແຂວງ)
 • ບໍລິສັດ​ຈະ​ສົມທົບ​ຄ່າ​ຮຽນສຳລັບ​ລູກ​ໃຫ້ 50% (ສໍາລັບພະນັກງານຕ່າງ​ແຂວງ)
 • ປະກັນ​ໄພ​ແບບ​ສົມບູນ (ປະກັນ​ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ​ແລະ ອຸບັດ​ຕິ​ເຫດ)
 • ປະກັນ​ສັງຄົມ
 • ຜ່ອນ​ສິນຄ້າ​ໃນ​ລາ​ຄາ​ຂາຍສົ່ງ
 • ພັກປະຈໍາປີ, ພັກລາປ່ວຍ, ພັກເກີດລູກ, ພັກດູແລເມຍເກີດລູກ, ຄົນໃນຄອບຄົວເສຍຊີວິດ, ພັກແຕ່ງງານ
 • ມີໂອກາດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 • ໂອກາດກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີວຽກງານສູງ


ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ວຽງຈັນ:
ເບີໂທ: +856 20 5899 9581 (HR)
ອິເມລ: [email protected]