ຜູ້ຊ່ວຍບັນຊີ (ປະຈຳປາເຊ)
Accountant Assistant (PKS)

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ກຽມເອກະສານລົງບັນຊີ
 • ກວດສອບບົດລາຍງານກັບບັນຊີທະນາຄານ
 • ກວດສອບການບໍລິຫານເງິນສົດກັບບົດລາຍງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
 • ເບິງພາບລວມຂອງບັນຊີ ແລະ ການເງິນ
 • ກະກຽມການຈ່າຍຄ່າອາກອນເງິດເດືອນ ແລະ ກໍາໄລເປັນເດືອນ, ເປັນໄຕມາດ, ເປັນປີ
 • ບັນທຶກບັນຊີປະຈຳວັນເຂົ້າໂປແກຼມບັນຊີວິສາຫະກິດ (APIS)
 • ກະກຽມຄິດໄລ່ອາກອນເງິນເດືອນ, ອາກອນກໍາໄລ ແລະ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
 • ກວດກາເອກະສານຢັ້ງຢືນ ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍ
 • ຕິດຕາມກວດກາບັນຊີລາຍຮັບທຸລະກິດ (ຂາຍສິນຄ້າ) ມືຖື, ເຄື່ອງໄຟຟ້າ, ກ້ອງວົງຈອນປິດ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ
 • ຕິດຕາມບັນຊີໜີ້ຕ້ອງຮັບ - ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງ
 • ກະກຽມໃບດຸ່ນດຽງແລ້ວລາຍງານໃຫ້ຫົວໜ້າສາຍງານ
 • ຕິດຕາມການປິດບັນຊີທ້າຍເດືອນ, ທ້າຍປີ
 • ຕິດຕາມລາຍຈ່າຍຂອງຜູ້ສະໜອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ກົງເວລາ
 • ເກັບຮັກສາເອກະສານຕ່າງໆກ່ຽວກັບບັນຊີ
 • ຮຽນຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ ແລະນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ
 • ຮັບປະກັນ ແລະ ເບິ່ງແຍງລາຍຈ່າຍຂອງບໍລິສັດໃຫ້ລຸດລົງ
 • ປະຕິບັດວຽກງານຕາມທີ່ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານມອບໝາຍໃຫ້

ຄຸນນະວຸດ:

 • ຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາ​ຕີ ໃນສາຂາ ການ​ເງິນ, ບັນຊີ ຫຼື ສາຂາທີກ່ຽວຂ້ອງກັບຕໍາແໜ່ງ
 • ຖ້າສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ (ຈະພິຈາລະນາພິເສດ)
 • ປະສົບການ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ
 • ຮູ້ຈັກ​ນຳ​ໃຊ້​ໂປ​ແກຼມບັນຊີ​ພື້ນຖານ
 • ສາມາດເຮັດວຽກບົນຄວາມກົດດັນ ແລະ ຮັບມືບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ
 • ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ດີ ( Microsoft Office )

ຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ດ້ານຜົນຕອບແທນ:

 • ການປັບຂື້ນເງີນເດືອນແມ່ນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ
 • ເງີນສົມທົບປີການ​ເຮັດ​ວຽກ ( ອີງຕາມຂັ້ນຂອງພະນັກງານ )​
 • ຄ່າໂທລະສັບ ( ອີງຕາມຂັ້ນຂອງພະນັກງານ )​
 • ສະໜອງທີພັກອາໃສ, ຄ່ານໍ້າ ຄ່າໄຟ ແລະ ການເດີນທາງ (ສໍາລັບພະນັກງານຕ່າງ​ແຂວງ)
 • ບໍລິສັດ​ຈະ​ສົມທົບ​ຄ່າ​ຮຽນສຳລັບ​ລູກ​ໃຫ້ 50% (ສໍາລັບພະນັກງານຕ່າງ​ແຂວງ)
 • ປະກັນ​ໄພ​ແບບ​ສົມບູນ (ປະກັນ​ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ​ແລະ ອຸບັດ​ຕິ​ເຫດ)
 • ປະກັນ​ສັງຄົມ
 • ຜ່ອນ​ສິນຄ້າ​ໃນ​ລາ​ຄາ​ຂາຍສົ່ງ
 • ພັກປະຈໍາປີ, ພັກລາປ່ວຍ, ພັກເກີດລູກ, ພັກດູແລເມຍເກີດລູກ, ຄົນໃນຄອບຄົວເສຍຊີວິດ, ພັກແຕ່ງງານ
 • ມີໂອກາດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 • ໂອກາດກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີວຽກງານສູງ


ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ວຽງຈັນ:
ເບີໂທ: +856 20 5899 9581 (HR)
ອິເມລ: [email protected]