ພະນັກງານຂາຍເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຫນ້າຮ້ານ (ປະຈຳປາເຊ)
Electronic Appliance Sale Agent (PKS)

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ຮຽນຮູ້ ສີນຄ້າຂອງບໍລິສັດ ຂັ້ນຕອນການເຮັດ ຂອງພະແນກ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ
 • ກວດເຊັກສະຕ໋ອກ ເຄືອງໃຊ້ໄຟຟ້າວ່າມືສິນເປເພ ຫຼື ເສຍຫາຍບໍ່ຕ້ອງຮັກສາສະພາບຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃຫ້ມີຄວາມສະອາດຢູ່ສະເໝີ
 • ລາຍງານທຸກໆການເປ່ເພເສຍຫາຍໃຫ້ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຮັບຮູ້ທັນທີ
 • ໂທແຈ້ງລູກຄ້າເພື່ອແນະນຳໂປໂມຊັນໃໝ່ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໃໝ່
 • ບັນທຶກຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ ລາຍງານຫາຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ
 • ຮັບປະກັນ ແລະ ເບິ່ງແຍງລາຍຈ່າຍຂອງບໍລິສັດໃຫ້ລຸດລົງ
 • ປະຕິບັດວຽກງານຕາມທີ່ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານມອບໝາຍໃຫ້
 • ເພີ່ມລູກຄ້າໃຫມ່ ແລະ ຮັກສາລູກຄ້າເກົ່າ

ຄຸນນະວຸດ:

 • ຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາ​ຕີ ໃນສາຂາ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕໍາແໜ່ງ
 • ຖ້າສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ (ຈະພິຈາລະນາພິເສດ)
 • ປະສົບການ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ
 • ສາມາດເຮັດວຽກບົນຄວາມກົດດັນ ແລະ ຮັບມືບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ
 • ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ດີ ( Microsoft Office )
 • ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຜູ້ນຳ, ຊື່ສັດ ​ແລະ ​ແນວ​ຄິ​ດສ້າງສັນ

ຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ດ້ານຜົນຕອບແທນ:

 • ການປັບຂື້ນເງີນເດືອນແມ່ນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ
 • ເງີນສົມທົບປີການ​ເຮັດ​ວຽກ ( ອີງຕາມຂັ້ນຂອງພະນັກງານ )​
 • ຄ່າໂທລະສັບ ( ອີງຕາມຂັ້ນຂອງພະນັກງານ )​
 • ສະໜອງທີພັກອາໃສ, ຄ່ານໍ້າ ຄ່າໄຟ ແລະ ການເດີນທາງ (ສໍາລັບພະນັກງານຕ່າງ​ແຂວງ)
 • ບໍລິສັດ​ຈະ​ສົມທົບ​ຄ່າ​ຮຽນສຳລັບ​ລູກ​ໃຫ້ 50% (ສໍາລັບພະນັກງານຕ່າງ​ແຂວງ)
 • ປະກັນ​ໄພ​ແບບ​ສົມບູນ (ປະກັນ​ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ​ແລະ ອຸບັດ​ຕິ​ເຫດ)
 • ປະກັນ​ສັງຄົມ
 • ຜ່ອນ​ສິນຄ້າ​ໃນ​ລາ​ຄາ​ຂາຍສົ່ງ
 • ພັກປະຈໍາປີ, ພັກລາປ່ວຍ, ພັກເກີດລູກ, ພັກດູແລເມຍເກີດລູກ, ຄົນໃນຄອບຄົວເສຍຊີວິດ, ພັກແຕ່ງງານ
 • ມີໂອກາດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 • ໂອກາດກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີວຽກງານສູງ


ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ວຽງຈັນ:
ເບີໂທ: +856 20 5899 9581 (HR)
ອິເມລ: [email protected]