ຜູ້ຊ່ວຍສາງ (ປະຈຳປາເຊ)
Inventory Assistant (PKS)

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ລາຍງານຈຳນວນສິນຄ້າໃນສາງໃຫ້ພະແນກຂາຍສົ່ງ ແລະ ໜ້າຮ້ານຮັບຊາບເປັນປະຈຳວັນ
 • ແຈກຍາຍສິນຄ້າໃຫ້ພະນັກງານຂາຍ ແລະ ເກັບກຳລາຍການສິນຄ້າຂາອອກໃນລະບົບ
 • ຮັບສີນຄ້າຈາກຜູ້ສະໜອງ ແລະ ບັນທຶກລົງໃນລະບົບຂາເຂົ້າ
 • ມີທັກສະ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນລະບົບຈັດເກັບຂໍ້ມູນເພື່ອຕິດຕາມສິນຄ້າ
 • ຈັດລຽງສິນຄ້າຕາມວັນທີເດືອນປີຜະລິດໃນໄລຍະຮັບປະກັນສິນຄ້າ ແລະ ລາຍງານເມື່ອພົບສິນຄ້າຄ້າງສາງຫຼາຍກ່ວາ 7 ອາທິດ
 • ເມື່ອມີສິນຄ້າເປເພ ແລະ ສູນເສຍແມ່ນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຮັບຮູ້ໃນທັນທີທັນໃດ
 • ຊ່ວຍວຽກງານອື່ນຯໃນການ ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າ
 • ຮຽນຮູ້ຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ, ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານຂອງພະແນກ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ
 • ຄວບຄຸມ ແລະ ເບິ່ງແຍງເພື່ອລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດ
 • ປະຕິບັດວຽກງານຕາມທີ່ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານມອບໝາຍໃຫ້

ຄຸນນະວຸດ:

 • ຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາ​ຕີ ໃນສາຂາ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕໍາແໜ່ງ
 • ຖ້າສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ (ຈະພິຈາລະນາພິເສດ)
 • ປະສົບການ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ
 • ສາມາດເຮັດວຽກບົນຄວາມກົດດັນ ແລະ ຮັບມືບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ
 • ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ດີ ( Microsoft Office )
 • ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຜູ້ນຳ, ຊື່ສັດ ​ແລະ ​ແນວ​ຄິ​ດສ້າງສັນ

ຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ດ້ານຜົນຕອບແທນ:

 • ການປັບຂື້ນເງີນເດືອນແມ່ນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ
 • ເງີນສົມທົບປີການ​ເຮັດ​ວຽກ ( ອີງຕາມຂັ້ນຂອງພະນັກງານ )​
 • ຄ່າໂທລະສັບ ( ອີງຕາມຂັ້ນຂອງພະນັກງານ )​
 • ສະໜອງທີພັກອາໃສ, ຄ່ານໍ້າ ຄ່າໄຟ ແລະ ການເດີນທາງ (ສໍາລັບພະນັກງານຕ່າງ​ແຂວງ)
 • ບໍລິສັດ​ຈະ​ສົມທົບ​ຄ່າ​ຮຽນສຳລັບ​ລູກ​ໃຫ້ 50% (ສໍາລັບພະນັກງານຕ່າງ​ແຂວງ)
 • ປະກັນ​ໄພ​ແບບ​ສົມບູນ (ປະກັນ​ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ​ແລະ ອຸບັດ​ຕິ​ເຫດ)
 • ປະກັນ​ສັງຄົມ
 • ຜ່ອນ​ສິນຄ້າ​ໃນ​ລາ​ຄາ​ຂາຍສົ່ງ
 • ພັກປະຈໍາປີ, ພັກລາປ່ວຍ, ພັກເກີດລູກ, ພັກດູແລເມຍເກີດລູກ, ຄົນໃນຄອບຄົວເສຍຊີວິດ, ພັກແຕ່ງງານ
 • ມີໂອກາດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 • ໂອກາດກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີວຽກງານສູງ


ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ວຽງຈັນ:
ເບີໂທ: +856 20 5899 9581 (HR)
ອິເມລ: [email protected]