ລາວໂມບາຍກຣຸບເປີດຮັບສະຫມັກຕຳແຫນ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ :

Lao Mobile Group is currently seeking qualified and experienced staff in the following areas of expertise for immediate appointment to our company:


ຕຳແຫນ່ງ
Position
ອັດຕາ
Quantity
ບ່ອນປະຈຳການ
Location
ວັນປິດຮັບ
Close Date
1. Finance & Administration Specialist 1 ປາກເຊ / PKS 25 / 05 / 2014
2. Sale Specialist 1 ປາກເຊ / PKS 25 / 05 / 2014
3. Technical Spacialist 1 ປາກເຊ / PKS 25 / 05 / 2014
1. ຫົວຫນ້າທີມຂາຍສົ່ງໂທລະສັບມືຖື / Team Leader of Mobile Phone Whole Sale 2 ປາກເຊ / PKS 25 / 05 / 2014
2. ຫົວຫນ້າທີມຂາຍສົ່ງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ / Team Leader of Electronic Appliance Whole Sale 2 ປາກເຊ / PKS 25 / 05 / 2014
3. ຫົວຫນ້າທີມດ້ານການສ້ອມແປງ / Team Leader of Technician 2 ປາກເຊ / PKS 25 / 05 / 2014
4. ພະນັກງານບໍລິຫານ / Admin Officer 1 ປາກເຊ / PKS 25 / 05 / 2014
5. ຜູ້ຊ່ວຍບັນຊີ / Accountant Assistant 1 ປາກເຊ / PKS 25 / 05 / 2014
6. ພະນັກງານຮັບເຄື່ອງສ້ອມ / Customer Service Agent 4 ປາກເຊ / PKS 25 / 05 / 2014
7. ພະນັກງານບັນຊີເງິນສົດ / Cashier 2 ປາກເຊ / PKS 25 / 05 / 2014
8. ພະນັກງານທວງຫນີ້ / Credit 2 ປາກເຊ / PKS 25 / 05 / 2014
9. ພະນັກງານຂາຍໂທລະສັບມືຖືຫນ້າຮ້ານ / Mobile Phone Sale Agent 4 ປາກເຊ / PKS 25 / 05 / 2014
10. ພະນັກງານຂາຍເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຫນ້າຮ້ານ / Electronic Appliance Sale Agent 3 ປາກເຊ / PKS 25 / 05 / 2014
11. ຊ່າງສ້ອມແປງໂທລະສັບແລະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ / Phone and Electronic Technician 7 ປາກເຊ / PKS 25 / 05 / 2014
12. ຜູ້ຊ່ວຍສາງ / Inventory Assistant 3 ປາກເຊ / PKS 25 / 05 / 2014
13. ແມ່ບ້ານ / House Keeper 2 ປາກເຊ / PKS 25 / 05 / 2014
14. ຄົນຂັບລົດ / Driver 2 ປາກເຊ / PKS 25 / 05 / 2014ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ວຽງຈັນ:
ເບີໂທ: +856 20 5899 9581 (HR)
ອິເມລ: [email protected]