ລາວໂມບາຍກຣຸບເປີດຮັບສະຫມັກຕຳແຫນ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ :

Lao Mobile Group is currently seeking qualified and experienced staff in the following areas of expertise for immediate appointment to our company:


ຕຳແຫນ່ງ
Position
ອັດຕາ
Quantity
ບ່ອນປະຈຳການ
Location
ວັນປິດຮັບ
Close Date
1. Finance & Administration Specialist 1 ສະຫວັນນະເຂດ / SVK 25 / 05 / 2014
2. Sale Specialist 1 ສະຫວັນນະເຂດ / SVK 25 / 05 / 2014
3. Technical Spacialist 1 ສະຫວັນນະເຂດ / SVK 25 / 05 / 2014
4. ຫົວຫນ້າທີມຂາຍສົ່ງໂທລະສັບມືຖື / Team Leader of Mobile Phone Whole Sale 2 ສະຫວັນນະເຂດ / SVK 25 / 05 / 2014
5. ຫົວຫນ້າທີມຂາຍສົ່ງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ / Team Leader of Electronic Appliance Whole Sale 2 ສະຫວັນນະເຂດ / SVK 25 / 05 / 2014
6. ຫົວຫນ້າທີມດ້ານການສ້ອມແປງ / Team Leader of Technician 2 ສະຫວັນນະເຂດ / SVK 25 / 05 / 2014
7. ພະນັກງານບໍລິຫານ / Admin Officer 1 ສະຫວັນນະເຂດ / SVK 25 / 05 / 2014
8. ຜູ້ຊ່ວຍບັນຊີ / Accountant Assistant 1 ສະຫວັນນະເຂດ / SVK 25 / 05 / 2014
9. ພະນັກງານຮັບເຄື່ອງສ້ອມ / Customer Service Agent 4 ສະຫວັນນະເຂດ / SVK 25 / 05 / 2014
10. ພະນັກງານບັນຊີເງິນສົດ / Cashier 2 ສະຫວັນນະເຂດ / SVK 25 / 05 / 2014
11. ພະນັກງານທວງຫນີ້ / Credit 2 ສະຫວັນນະເຂດ / SVK 25 / 05 / 2014
12. ພະນັກງານຂາຍໂທລະສັບມືຖືຫນ້າຮ້ານ / Mobile Phone Sale Agent 4 ສະຫວັນນະເຂດ / SVK 25 / 05 / 2014
13. ພະນັກງານຂາຍເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຫນ້າຮ້ານ / Electronic Appliance Sale Agent 3 ສະຫວັນນະເຂດ / SVK 25 / 05 / 2014
14. ຊ່າງສ້ອມແປງໂທລະສັບແລະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ / Phone and Electronic Technician 7 ສະຫວັນນະເຂດ / SVK 25 / 05 / 2014
15. ຜູ້ຊ່ວຍສາງ / Inventory Assistant 3 ສະຫວັນນະເຂດ / SVK 25 / 05 / 2014
16. ແມ່ບ້ານ / House Keeper 2 ສະຫວັນນະເຂດ / SVK 25 / 05 / 2014
17. ຄົນຂັບລົດ / Driver 2 ສະຫວັນນະເຂດ / SVK 25 / 05 / 2014ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ວຽງຈັນ:
ເບີໂທ: +856 20 5899 9581 (HR)
ອິເມລ: [email protected]