ຍັງບໍ່ມີຕຳແຫນ່ງວ່າງສຳລັບສຳນັກງານໃຫຍ່

ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ວຽງຈັນ:
ເບີໂທ: +856 20 5899 9581 (HR)
ອິເມລ: [email protected]